วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นิยามศัพท์ การอ่าน การเขียน

นิยามศัพท์
 1. การอ่านออก หมายถึง การอ่านแจกลูกและสะกดคำได้ถูกต้อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ให้นักเรียนอ่านเป็นคำ ถ้าหากนักเรียนยังอ่านเป็นคำไม่ได้ ก็ให้อ่านแบบแจกลูกสะกดคำได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. การเขียนได้ หมายถึง การเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง และคำมีความหมาย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3. การอ่านคล่อง หมายถึง การอ่านคำ ข้อความ ประโยค หรืออ่านเรื่องราวที่กำหนดให้ได้ถูกต้องหลักเกณฑ์ภาษา ภายในกำหนดเวลาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4. การเขียนคล่อง หมายถึง การเขียนคำ ข้อความ ประโยค หรือเขียนเรื่องราวที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ภาษา ภายในกำหนดเวลาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หมายเหตุ กรณีนักเรียนปกติให้ประเมินจากการอ่านคำพื้นฐานได้ร้อยละ 60 ของคำที่กำหนดให้อ่าน และร้อยละ 50 ของคำที่กำหนดให้เขียนส่วนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผ่านการประเมินโดยเครื่องมือ ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกำหนด

รวมข่าวการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  Click

ทราบได้อย่างไรว่านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  Click

แนวการสอนแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ Click


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น